Przed przystąpieniem do pomiaru wszystkie szafki muszą być wypoziomowane i znajdować się w pozycji docelowej. Nie należy wykonywać żadnych korekt w ustawieniu szafek po dokonanym pomiarze.

Uszkodzenie blatów w miejscach przewężeń lub łączeń (pęknięcie lub rozłączenie) nie może być podstawą do roszczeń czy reklamacji, jeśli szafki w tych miejscach nie stanowią solidnej podpory dla blatów.

Kamień/kompozyt jest surowcem naturalnym posiadającym nieregularną kolorystykę. Wszelkiego rodzaju odstępstwa w barwie, strukturze, przerosty i przeżylenia, świadczą o jego naturalnym pochodzeniu, i nie mogą być podstawą roszczeń i reklamacji.

Ze względu na specyfikę zarówno kamienia, jak i środków impregnujących, kolorystyka/nasycenie kolorów kamienia może ulec nieznacznej zmianie po zastosowaniu tychże środków. Spoina na łączeniu blatów może nieznacznie odbiegać od barwy blatów.

Blaty łączone są ze sobą w sposób trwały i na stałe. Demontaż zespojonych ze sobą blatów, wiąże się z ryzykiem ich uszkodzenia w miejscach łączeń, które spoczywa po stronie zamawiającego.

Tolerancja różnic wysokości powstałych na łączeniach blatów wynosi <0,5mm.

Tolerancja wymiarów elementów wynosi odpowiednio:

  1. tolerancja pomiarowa: 2mm,
  2. tolerancja cięcia: 2mm,
  3. tolerancja klejenia: 2mm,
  4. tolerancja grubości: 2mm,
  5. tolerancja montażowa: 2mm.

Materiał pozostaje własnością firmy UNISTONE-RIVA do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.